รายงานประจำปี 2561
 


 
 
             

 


- ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) 
- กฎเกณฑ์และระเบียบการเงินสำหรับผู้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยทางเว็บไซต์ของหน่วยวิจัยนวัตกรรมฯ 


- ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 2560 
- คู่มือบริหารการเงินและพัสดุ
- แบบฟอร์ม Concept paper
- แบบฟอร์ม Full proposal
- Guideline รายงานความก้าวหน้า (โครงการย่อย)การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ประจำปี พ.ศ.2560
   - ประการศ มทรส. เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ประจำปี พ.ศ.2560
   - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (เอกสารเชิงหลักการ)


ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2559


การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 2559

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า 


• โครงการ : การปรับปรุงระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัมนาพื้นที่
จ.นนทบุรี จ.สุพรรณบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา  (พ.ศ.2559) 
• โครงการ : การปรับปรุงระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัมนาพื้นที่
จ.นนทบุรี จ.สุพรรณบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา  (พ.ศ.2558)


     • รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการย่อย

  


ประจำปี 2557
โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ
 
    • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    • คณะเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
    • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    • คณะศิลปศาสตร์
กฏเกณฑ์และระเบียบการเงินสำหรับผู้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากการร่วมกันระหว่าง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน่วยวิจัยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่กับ มทร.สุวรรณภูมิ 
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal) หน่วยนวัตกรรม
เพื่อสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (เอกสารเชิงหลักการ)
แผนงานระยะ 3 เดือน
เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการเสวนางานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ กลุ่มนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      วิทยากร รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา
      อาจารย์ยุพิน พูนดี
      ผศ.ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
      นางสาวณัฐกฤตา รักใหม่

 


 


 

 

 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014