รายงานประจำปี 2559
 
 
 
            

 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี 2559
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
หัวหน้าโครงการ
View
1
การพัฒนาเครื่องล้างหัวมันเทศโดยใช้แรงดันน้ำโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
ฉัครพล พิมพา
2
การจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหาร
จากมันเทศ สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชองชุมชนทับน้ำ
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์
3
สายโซ่อุปทานและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช
เพื่อความมั่นคงในการผลิตมันเทศของ จ.พระนครศรีอยุธยา
ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร
4
การพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลทับน้ำเพื่อเป็นหลักสูตร
ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันดี ศรีสวัสดิ์
5
การพัฒนาการวางแผนชุมชนเพื่อบูรณาการสู่แผนพัฒนาสามปีของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา
ศิริศักดิ์ บัวชุม
6
การสร้างการยอมรับระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทางการเกษตรสำหรับเกษตรกร ต.ทับน้ำ
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
อาคม สงเคราะห์
7
กระบวนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบทอดประเพณี
อาบน้าคืนเพ็ญของชุมชนสามเรือน จ.พระนครศรีอยุธยา
ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี
8
การจัดการที่พักแรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecolodge)
ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
พิมพ์พร พิมพ์สุวรรณ
9
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คลองโพธิ์ ของประชน ตำบลสามเรือน
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ยุพิน พูนดี
10
การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดตับเต่าเชิงการค้าสู่มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนดยการะบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
วชิรญา เหลียวตระกูล
11
แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวนิเวศเกษตร
อย่างมีส่วนร่วม ของชุมชนสามเรือน จ.พระนครศรีอยุธยา
สุขุม คงดิษฐ์
12
การพัฒนาแผนเพื่อการสร้างแรงจูงใจต่อการลดการใช้สารเคมี
ของชาวนาแห้ว: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ผศ.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์
13
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตหัวพันธุ์แห้วปลอดภัย ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง
14
โครงการศึกษาสารจากธรรมชาติเพื่อทดแทนสารฟอกขาวในแห้ว ผศ.ชื่นสุมน ยิ้มถิน
15

การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการปลูกข้าว
กับการปลูกแห้ว ในเขตพื้นที่ อ.ศรีประจัน จ.สุพรรณบุรี

วราภรณ์ นาคใหม่
16
การศึกษาวิธีการลดการเกิดจุดดำในแห้วต้มและการใช้ประโยชน์
จากน้ำต้มแห้วและเปลือกแห้วหลังกระบวนการตัดแต่ง
เสน่ห์ บัวสนิท
17
การตรวจสอบข้อมูลสำคัญของแห้วสุพรรณ สำหรับการขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ จ.สุพรรณบุรี
ดร.พลารัก ไชยโย- ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) 
- กฎเกณฑ์และระเบียบการเงินสำหรับผู้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยทางเว็บไซต์ของหน่วยวิจัยนวัตกรรมฯ 


- ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 2560 
- คู่มือบริหารการเงินและพัสดุ
- แบบฟอร์ม Concept paper
- แบบฟอร์ม Full proposal
- Guideline รายงานความก้าวหน้า (โครงการย่อย)การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ประจำปี พ.ศ.2560
   - ประการศ มทรส. เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ประจำปี พ.ศ.2560
   - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (เอกสารเชิงหลักการ)


ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2559


การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 2559

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า 


• โครงการ : การปรับปรุงระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัมนาพื้นที่
จ.นนทบุรี จ.สุพรรณบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา  (พ.ศ.2559) 
• โครงการ : การปรับปรุงระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัมนาพื้นที่
จ.นนทบุรี จ.สุพรรณบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา  (พ.ศ.2558)


     • รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการย่อย

  


ประจำปี 2557
โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ
 
    • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    • คณะเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
    • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    • คณะศิลปศาสตร์
กฏเกณฑ์และระเบียบการเงินสำหรับผู้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากการร่วมกันระหว่าง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน่วยวิจัยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่กับ มทร.สุวรรณภูมิ 
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (full proposal) หน่วยนวัตกรรม
เพื่อสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (เอกสารเชิงหลักการ)
แผนงานระยะ 3 เดือน
เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการเสวนางานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ กลุ่มนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      วิทยากร รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา
      อาจารย์ยุพิน พูนดี
      ผศ.ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
      นางสาวณัฐกฤตา รักใหม่

 


 


 

 

 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014