แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหาร
การประกันคุณภาพ
การทุนวิจัย/ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ
Download คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม


รายงานประจำปี 2561
  
 

หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี 
   
  บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี


งานวิชาการเพื่อสังคม

      สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารงานวิชาการเพื่อสังคม รุ่นที่ 3"
(Socially - engaged Scholarship) ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่กำกับดูแลด้านงานบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่
          • สรุปงานวิชาการเพื่อสังคม
          • เอกสารประกอบการอบรม
          • Powerpoint ประกอบการอบรม
          • รูปประกอบการอบรม
          • เอกสารแนะนำ

ประชุม

      การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2556
   

เอกสารบริการวิชาการ

      โครงการพัฒนาอาชีพ


      โครงการคลินิกเทคโนโลี

 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rus2014