รายงานประจำปี 2561
 


 
 
  
   
  บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี


งานวิชาการเพื่อสังคม

      สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารงานวิชาการเพื่อสังคม รุ่นที่ 3"
(Socially - engaged Scholarship) ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่กำกับดูแลด้านงานบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่
          • สรุปงานวิชาการเพื่อสังคม
          • เอกสารประกอบการอบรม
          • Powerpoint ประกอบการอบรม
          • รูปประกอบการอบรม
          • เอกสารแนะนำ

ประชุม

      การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2556
   

เอกสารบริการวิชาการ

      โครงการพัฒนาอาชีพ
            โครงการอบรมการทำน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ
            โครงการอบรมการทำยาหม่องสมุนไพร
            โครงการอบรมการทำสบู่เหลวสมุนไพร

      โครงการคลินิกเทคโนโลี
            การทำเทียนหอมกันยุง


      คู่มือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2551
            คู่มือ 1/2
            คู่มือ 2/2
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014