รายงานประจำปี 2560
 
 
 
 ประชาสัมพันธ์

         ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและ
               เพิ่มขีดความสามารถในการผลิดให้กับภาพอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ปี2561 

         Talent Mobility (ดร.กาญจนา วานิชกร)
         Talent Mobility สกอ.
         Talent www.talentmobility.or.th

เอกสารการอบรม

         โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม
               การดำเนินการโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา 2561
 
         โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
                ของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน
 


 
 


 
             

 

 

 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014