แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหาร
การประกันคุณภาพ
การทุนวิจัย/ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ
Download คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม


รายงานประจำปี 2561
  
 

หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี   
 

      โครงการพระดาบสสัญจร ประจำปี 2562

 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 62 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 62 ณ วัดราชบรรทม ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


โครงการพระดาบสสัญจร ประจำปี 2559

 ครั้งที่ 112 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร โรงเรียนวัด ลาสวนราม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
 ครั้งที่ 110 และครั้งที่ 11 ณ เทศบาลตำบลดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ และ อบต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร


โครงการพระดาบสสัญจร ประจำปี 2558

 ครั้งที่ 108 และ109 ณ อบต.นาพู่ อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี และ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 ครั้งที่ 107 ณ อบต.สำพันตา อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี 
 ครั้งที่ 106 ณรงเรียนสามโก้วิทยาคม ต.สามโก้ อ.เภอสามโก้ จ.อ่างทอง 
 ครั้งที่ 105 ณ วัดโรงช้าง ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
 ครั้งที่ 104 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 ครั้งที่ 102 - 103 ณ เทศบาลตำบลระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร และ อบต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
 ครั้งที่ 100-101 ณ โรงเรียนบ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม  และโรงเรียนบ้านปอภาร ต.ปอภาร อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

โครงการพระดาบสสัญจร ประจำปี 2557

 ครั้งที่ 92-93 ณ เทศบาลตำบลพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 25-26 ม.ค. 2557

โครงการพระดาบสสัญจร ประจำปี 2556

 ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านซ่อมแซ่มบำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร
       ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ประจำปีบงประมาณ 2556


 ครั้งที่ 91 ณ อบต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 22 ธ.ค. 2556
 ครั้งที่ 90 ณ อบต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2556
 ครั้งที่ 89 ณ เทศบาลตำบลรางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 27-28 ก.ค. 2556
 ครั้งที่ 88 ณ มหาวิหารหลวงพ่อสด วัดจันทรังษี ต.หัวไผ่ อบต.หัวไผ่ อ.อ่างทอง จ.อ่างทอง วันที่ 26 พ.ค. 2556
 ครั้งที่ 87 ณ   อบต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30-31 มี.ค. 2556
 ครั้งที่ 86 ณ  อบต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 30-31 มี.ค. 2556
 ครั้งที่ 85 ณ โรงเรียนวัดไชยภูมิ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 23-24 ก.พ. 56
 ครั้งที่ 84 ณ ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
      ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค. 56


โครงการพระดาบสสัญจร ประจำปี 2555

 ครั้งที่ 82 และครั้งที่ 83 ณ อบต.งิม อ.ปง จ.พะเยา และเทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ในวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 55
 ครั้งที่ 81 ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2555 ณ วัดเนินตามาก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 ครั้งที่ 79 และครั้งที่ 80 ณ อบต.บุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
     และอบต.ผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 6-7 ต.ค. 2555

 ครั้งที่ 78 วันที่ 26 ส.ค. 2555 ณ อบต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคา จ.ลพบุรี
 ครั้งที่ 76 และ 77 วันที่ 20- 21 ก.ค. 2555 ณ อบต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ และ อบต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดอนธานี
 ครั้งที่ 75 วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ณ วัดโคกกุ่ม ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
 ครั้งที่ 74 วันที่ 27 พฤษภาคม 2555 ณ วัดคลองจันทร์ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
 ครั้งที่ 72 และ 73 วันที่ 28-29 เมษายน 2555 ณ เทศบาลตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
     และโรงเรียนเทิดไทยวิทยาคม ตำบลเทิดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

 ครั้งที่ 71 วันที่ 25 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลไร่เก่า ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ครั้งที่ 70 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดพลอยกระจ่างศรี ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 ครั้งที่ 68 และ 69 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
     และเทศบาลตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


โครงการพระดาบสสัญจร ประจำปี 2554

 วันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
     และ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน


โครงการพระดาบสสัญจร ประจำปี 2551

ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 22-26 มกราคม 2551 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด อ.ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
     เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 23 มีนาคม 2551 ณ มัสยิดอะมะดียะฮ์ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 20 เมษายน 2551 ณ โรงรียนบ้านชีวิทยา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ครั้งที่ 5/2551 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2551 ณ โรงเรียนหนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ครั้งที่ 6/2551 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2551 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท
ครั้งที่ 7/2551 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2551 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาฉะงุ้ม
     อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ครั้งที่ 8/2551 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2551 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
ครั้งที่ 9/2551 วันที่ 27-28 กันยายน 2551 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ครั้งที่ 102551 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2551 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
ครั้งที่ 11/2551 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2551 ณ เทศบาลตำบลบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 12/2551 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2551 ณ เทศบาลตำบลเนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
       
 
     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rus2014