หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ      RUS
   

เอกสารดาวน์โหลด

1
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
Business Idea for Student Entrepreneurs
  
2
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
3
แบบฟอร์มการจัดทำแนวคิดธุรกิจ
4
ฟอร์มแผนธุรกิจ
5
แบบแสดงความจำนงขอคำปรึกษา
6
แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอใช้บริการ
สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน
7
แบบขออนุญาตใช้สัญลักษณ์


 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
E-mail :


 035 709 097
  https://www.facebook.com/rusubi2018/