หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ      RUS
   


พันธกิจ

 

          หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภายใต้การสนับสนุนจาก สกอ. มีพันธกิจหลักในการ
ดำเนินงาน เสริมสร้างความรู้และศักยภาพให้กับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและบุคคล
ทั่วไป เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สนับสนุนนักศึกษาผุ้มีความสนใจ ในการพัฒนาทักษะด้านธุรกิจและ ศักยภาพ
ทางด้าน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้บริการบ่มเพาะ ประสานงานและสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร เชื่อมโยงงานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การบริหารจัดการเชิงพานิชย์ ผลักดันผู้ประกอบการ ให้เกิดรายได้อย่าง
ยั่งยืน และมั่นคง ยกระดับการแข่งขันสู่สากล พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษา และบริการด้านการ
บ่มเพาะวิสาหกิจ 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
E-mail :


 035 709 097
  https://www.facebook.com/rusubi2018/