รายงานประจำปี 2561
 


 
 
  
"เป็นองค์กรหลักด้านการวิจัยและบริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ"

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพ
2. พัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
3. พัฒนามาตรฐาน ระบบการวิจัยและบริการวิชาการ
4. มุ่งเน้นการบริการวิชาการเพื่อสังคมโดยใช้หลักพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคม 
           "ปฏิบัติงานโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน"

"ผู้สนับสนุนนักวิจัยและนักบริการวิชาการ"
 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014