แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหาร
การประกันคุณภาพ
การทุนวิจัย/ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ
Download คู่มือ/เอกสาร/แบบฟอร์ม


รายงานประจำปี 2561
  
 

หน่วยงานภายใน
 
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี 
"เป็นองค์กรหลักด้านการวิจัยและบริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ"

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพ
2. พัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
3. พัฒนามาตรฐาน ระบบการวิจัยและบริการวิชาการ
4. มุ่งเน้นการบริการวิชาการเพื่อสังคมโดยใช้หลักพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคม 
           "ปฏิบัติงานโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน"

"ผู้สนับสนุนนักวิจัยและนักบริการวิชาการ"
 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rus2014