รายงานประจำปี 2560
 
 
 
 

"พัฒนานักวิจัย ก้าวไกลสู่พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม"

1. ส่งเสริมการสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนางานวิจัยเข้าสู่การใช้ประโยชน์แบบต่างๆ
2. มุ่งเน้นให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
3. ประสานและสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านวิจัยและการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
4. พัฒนามาตรฐานระบบการวิจัยและบริการวิชาการ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และระบบการติดตามประเมินผล
5. มุ่งเน้นการบริการวิชาการเพื่อสังคมโดยใช้หลักพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคม
     (University Social Engagement)


 
                "ปฏิบัติงานโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน"

"ผู้สนับสนุนนักวิจัยและนักบริการวิชาการ"

 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ และโทรสาร 035 709 097

E-mail : rdi@rmutsb.ac.th
www.facebook.com/rdi.rus2014